Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Onlinetaxi.sk s.r.o. dôležitá. V spoločnosti Onlinetaxi.sk s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 46377662, zapísaná: Okr. súd Bratislava I, Vložka číslo 99632/B, oddiel Sro, (ďalej len Spoločnosť) sa zaväzujeme Vaše osobné údaje chrániť.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, prečo, kedy, ako, a aké osobné údaje v Spoločnosti spracovávame. Nájdete tu tiež spôsob, ako nás kontaktovať, keď budete mať otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme za určitých okolností meniť a aktualizovať. Odporúčame Vám, aby ste sa vo vlastnom záujme vždy uistili, že máte aktuálne informácie.

Zaväzujeme sa uskutočniť všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  • identifikačné údaje, pod ktorými sa v prípade zákazníka myslí najmä meno;
  • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s Vami, a to najmä e-mailová adresa a telefónne číslo;
  • údaje o Vašich objednávkach, o platbách a údaje o reklamáciách;
  • údaje týkajúce sa polohy konkrétneho používateľa zákazníckej aplikácie.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu:

  • na základe plnenia zmluvy,
  • na základe nášho oprávneného záujmu,
  • alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti

Aké spracovania môžeme vykonávať bez Vášho súhlasu, závisí na tom, k akému účelu príslušné spracovanie smeruje. V prípade horeuvedených účelov spracovania neprichádza k spracovaniu Vašich osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Sprostredkovanie objednávky na zmluvnú prepravu osôb od zákazníkov

V prípade sprostredkovania objednávky od zákazníka konkrétnemu poskytovateľovi zmluvnej prepravy osôb, Spoločnosť spracováva osobné údaje zákazníka na základe objednávky služieb z jeho strany a to buď uskutočnených pomocou zákazníckej aplikácie, alebo telefonicky.

Medzi tieto osobné údaje patrí meno, telefónne číslo, adresa začiatku a konca prepravy, a ďalšie údaje potrebné k realizácií objednávky.

Údaje sa spracovávajú po dobu 2 rokov po realizácií objednávky.

Poskytovanie informácií zákazníkovi o jeho uskutočnených objednávkach pomocou aplikácie

Zákazník, ktorý využíva aplikáciu, má na základe zmluvného vzťahu možnosť vidieť históriu jeho objednávok.

V tomto prípade má prístup k svojim osobným údajom, ako dátum a čas, adresa začiatku a konca prepravy, cena, hodnotenia.

Údaje sa spracovávajú počas doby používania aplikácie.

Evidencia osôb oprávnených objednávať prepravu za zmluvných partnerov

V prípade potreby evidencie osôb oprávnených objednávať prepravu za zmluvných partnerov sú ich osobné údaje spracované na základe zmluvy medzi konkrétnym poskytovateľom zmluvnej prepravy a zmluvným partnerom.

Medzi tieto osobné údaje patrí meno, priezvisko, telefónne číslo, fakturačné údaje a e-mailová adresa.

Údaje sa spracovávajú po dobu 10 rokov.

Platba za poskytnuté služby pomocou aplikácie

Existujúci zákazníci môžu zaplatiť za poskytnuté služby aj pomocou aplikácie, pričom Spoločnosť údaje o platobných kartách nespracováva, ale využíva možnosť platobnej brány.

Za účelom vystavenia faktúry sa spracovávajú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, fakturačné údaje a e-mailová adresa.

Údaje sa spracovávajú po dobu 10 rokov.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Komunikácia so zákazníkom

V prípade komunikácie s existujúcim zákazníkom spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) je oprávnený záujem Spoločnosti, napríklad zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, informovanie zákazníka o novom tovare a službách s cieľom podporiť ich predajnosť.

Prevádzkovateľ v zmysle recitálu 47 Nariadenia dôkladne posúdil, či môže použiť oprávnený záujem ako právny základ spracovania, teda či dotknutá osoba môže v danom čase a kontexte získavania osobných údajov (pri kúpe služieb) primerane očakávať, že sa spracúvanie jej osobných údajov na tento účel môže uskutočniť.

Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Údaje sa spracovávajú po dobu 2 rokov od posledného využitia služieb Spoločnosti.

Hodnotenie zákazníka pracovníkmi dispečingu alebo osobami poskytujúcimi prepravu osôb

Z oprávneného záujmu ochrany majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb Spoločnosť umožňuje pracovníkom dispečingu alebo osobami poskytujúcimi prepravu osôb zaznamenať hodnotenie na správanie zákazníka a tým chrániť majetok a bezpečnosť ostatných osôb poskytujúcich zmluvnú prepravu.

Osobné údaje zákazníka sú spracovávané v rozsahu meno a telefónne číslo.

Údaje sa spracovávajú po dobu 2 rokov.

Kamerový systém

Účelom kamerového systému je monitorovanie pohybu osôb za účelom ochrany majetku Spoločnosti, a pre prípadné konanie o priestupkoch a trestných činoch.

Právnym základom je oprávnený záujem na ochranu bezpečnosti a majetku Spoločnosti.

Kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané v tomto systéme je podobizeň osoby, záznam konania osoby v určitom mieste v určitom čase v priestoroch Spoločnosti.

Kamery môžu byť umiestnené v sídle Spoločnosti, pričom priestory sú v prípade ich monitorovania takto označené, vrátane informovania dotknutých osoby prostredníctvom upozornenia. Doba spracovania záznamov z kamerového systému je 30 dní ak nie je záznam použitý v konaní o priestupku alebo trestnom čine alebo na iné konanie.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Spoločnosť si musí plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o nákupoch, pričom ide najmä o nasledovné zákony:

  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Pre tieto účely osobné údaje spracovávame po dobu maximálne 10 rokov.

Kategórie príjemcov

V rámci sprostredkovania služieb zmluvnej prepravy osôb poskytneme Vaše osobné údaje našim zmluvným partnerom. Pokiaľ daný typ spracovania nie je občasný máme so zmluvnými partnermi uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy, ktoré upravujú spracovanie osobných údajov na ich strane.

Na základe našich zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

K automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu v Spoločnosti nedochádza.

Prenos osobných údajov príjemcom mimo EU

Cezhraničný prenos do tretích krajín (mimo EÚ) sa nevykonáva.

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte taktiež Vy pri spracovaní Vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup

V podstate máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich predávame, kto je okrem nás spracováva a aká máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Pokiaľ si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšiu kópiu už s poplatkom.

Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali;

odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme ďalej spracovávať;

využijete svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme

domnievate sa, že nami prevedené spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že ak keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale počas obmedzenej doby.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť len o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalších podmienok; v ostatných prípadoch tak spravíme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedenými spôsobmi nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť na príslušný úrad. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami prevádzanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o žiadosť o informáciu, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo iný typ požiadavky, môžete písomne podať na adresu sídla spoločnosti Onlinetaxi.sk s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnený tuto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás samozrejme budeme informovať.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Hlavnou činnosťou spoločnosti nie sú spracovateľské operácie, ktoré by si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účely vyžadovali pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu. Spoločnosť nespracováva osobitné kategórie údajov vo veľkom rozsahu.